Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Za brak numeru konta w wykazie ministra odpowiada OPP

W wakacje organizacje pożytku publicznego dostawały od urzędów skarbowych wpływy z 1% podatku. Zdarzało się, że niektóre OPP dopiero wtedy dowiadywały się, że przekazane im przez podatników środki nie zostały przelane na ich konto. Powodem jest często braku numeru rachunku bankowego w ministerialnym wykazie OPP.

1

Wstęp

Od ubiegłego roku mamy status OPP. Bardzo się cieszyliśmy, że w końcu dostaniemy ten 1%. Wiele osób deklarowało, że przekazało nam swój podatek za 2013 r. Tymczasem w urzędzie skarbowym dowiedzieliśmy się, że nie otrzymamy tych wpłat, ponieważ w wykazie OPP nie ma naszego numeru rachunku bankowego do wpłat 1%. Przecież urząd skarbowy miał nasz numer konta. O co chodzi? Czy faktycznie nic się nie da już zrobić?

Naczelnicy urzędów skarbowych przekazują wpłaty od podatników w terminie od maja do lipca na rachunki bankowe umieszczone w wykazie organizacji pożytku publicznego (OPP) uprawnionych do otrzymywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Brak części danych w tym wykazie albo błędne, niepoprawne dane, skutkują problemami z otrzymaniem pieniędzy.

Zgodnie z przepisami urząd skarbowy nie przekazuje środków na rzecz konkretnej organizacji w dwóch przypadkach:

  1. organizacja nie podała lub nie zweryfikowała numeru rachunku w wykazie w trybie, jaki przewiduje ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
  2. organizacja zmieniła numer rachunku do wpłat 1% w okresie pomiędzy 15 marca a 31 lipca roku następującym po roku podatkowym (wyjątkiem jest sytuacja, gdy zmiana rachunku miała miejsce z przyczyn niezależnych od organizacji)

Tryb weryfikacji numeru rachunku bankowego szczegółowo opisano w art. 27a w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (zwanej dalej ustawą o pożytku). Zadaniem organizacji było śledzenie kolejnych wersji wykazu w celu upewnienia się, czy wszystkie jej dane są poprawne.

2

Jak powstaje wykaz OPP uprawnionych do 1%

Pierwsza wersja wykazu organizacji uprawnionych do otrzymania wpływów z 1% podatku dochodowego za rok 2013, którą publikuje w Biuletynie Informacji Publicznej minister pracy i polityki społecznej, pojawiła się 15 grudnia 2013 r. i zawierała takie dane o organizacji jak: nazwa, siedziba i numer KRS. Do 15 stycznia 2014 r. minister dodawał do wykazu numery rachunków bankowych, dostarczone przez ministra finansów, który zebrał je od urzędów skarbowych właściwych dla siedziby poszczególnych OPP.

Jeżeli organizacja zauważyła błędy w danych takich jak nazwa, siedziba lub numer KRS, miała czas do końca roku, czyli do 31 grudnia 2013 r. na zgłoszenie pisemnego zastrzeżenia co do poprawności danych na wykazie. Zastrzeżenie należało wysłać do ministra pracy i polityki społecznej.

W przypadku braku numeru rachunku na wykazie lub błędów w tym rachunku organizacja była zobowiązana, w terminie do 31 stycznia 2014 r., zawiadomić w formie pisemnej swojego naczelnika urzędu skarbowego o numerze rachunku właściwym do przekazywania wpłat 1% podatku.

Ostatnia korekta w zgłoszonym koncie była możliwa w terminie do 28 lutego 2014 r.: jeżeli numer rachunku był niepoprawny w wykazie, OPP mogła złożyć pisemne zastrzeżenie do swojego naczelnika urzędu skarbowego. Jeśli nie było żadnego numeru na wykazie, to nie można zgłosić zmiany, bo tak naprawdę nie byłaby to zmiana (niczego byśmy przecież nie poprawiali, tylko chcieli dodać).

W okresie od 15 marca do 31 lipca numery rachunków widoczne w wykazie OPP nie podlegały już zmianie, za wyjątkiem sytuacji gdy zmiana miała miejsce z przyczyn niezależnych od organizacji.

Ten proces jest opisany także w serwisie poradnik: http://poradnik.ngo.pl/x/827478

3

Odpowiadając na pytanie organizacji

Czas na reakcję i zgłoszenie numeru konta minął 31 stycznia 2014 roku, minął też czas na jego korektę – 28 lutego tego samego roku. Przepisy ustawy o pożytku oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sposób wyraźny obligują organizację pożytku publicznego do weryfikacji poprawności danych umieszczonych w wykazie w określonych terminach. Dają też wyraźne wytyczne dla naczelników urzędów skarbowych, jak mają postąpić w takim przypadku.

W ustawie o pożytku do marca 2014 roku brakowało wyraźnego wskazania, że organizacja po uzyskaniu statusu pożytku publicznego musi poinformować urząd skarbowy o tym, na jaki numer rachunku bankowego chce otrzymywać wpłaty z 1%. Ponieważ zgłaszanie do urzędu skarbowego wszystkich rachunków bankowych (większość organizacji ma jeden) jest obowiązkowe, pytająca o poradę organizacja OPP zrobiła założenie, że nie musi dodatkowo deklarować, że ten numer, który już zgłosiła wcześniej, jest jednocześnie jej numerem do zbierania wpłat z 1%.

Niestety praktyka urzędów skarbowych jest niejednorodna i zdarzało się, że organizacje OPP, które zgłosiły numer konta bankowego do swojego urzędu, otrzymywały informację, że nie ma potrzeby niczego zgłaszać, albo nawet wręcz, że urzędnik nie przyjmie takiego zgłoszenia.

Ostatecznie jednak, konsekwencje o niepoinformowaniu urzędu ponosi organizacja OPP. W wypadku organizacji zadającej pytanie, najprawdopodobniej oznacza to, że jeśli nie dochowano obowiązku zgłoszenia numeru konta bankowego (lub poprawek w nim), to w tym momencie nic nie można już zrobić i OPP nie otrzyma wpłat z 1% za 2013 r.

4

Zmiana zapisów w ustawie

Warto przypomnieć, że w marcu 2014 r. zmieniono przepisy dotyczące tworzenia wykazu OPP uprawnionych do otrzymywania wpłat 1% podatku dochodowego. Wprowadziła je ustawa z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw – zobacz treść nowego brzmienia art. 27a w poradnik.ngo.pl – kliknij, aby przejść do treści nowej ustawy.

Najważniejsza zmiana dotycząca tworzenia kolejnego wykazu OPP, polega na tym, że w wykazie nie będzie już numeru konta organizacji pożytku publicznego.

Natomiast nowe OPP (te, które po raz pierwszy znalazły się w wykazie uprawnionych do otrzymywania 1%) będą miały czas na obowiązkowe zgłoszenie do urzędu skarbowego numeru rachunku bankowego do wpłat 1% do 30 czerwca następującego po roku podatkowym, czyli np. przy ubieganiu się o 1% w 2015 r. będą musiały to zrobić do 30 czerwca 2015 r. Zgłoszenie jest dokonywane za pomocą formularza NIP-2 (w którym dodano rubrykę: rachunek właściwy do przekazywania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego), który należy złożyć do „swojego” urzędu skarbowego.

OPP, które wcześniej dokonały tego zgłoszenia (są już w wykazie i jest tam ich numer rachunku), nie mają tego obowiązku, o ile nie zmienił się numer tego rachunku.

5

Podstawa prawna:

6

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

7

Art. 45c.

1. Naczelnik urzędu skarbowego właściwy miejscowo dla złożenia zeznania podatkowego, na wniosek, o którym mowa w ust. 3, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego, zwanej dalej „organizacją pożytku publicznego”, kwotę w wysokości nieprzekraczającej 1% podatku należnego wynikającego:

1) z zeznania podatkowego złożonego w terminie określonym dla jego złożenia, albo

2) z korekty zeznania, o którym mowa w pkt 1, jeżeli została dokonana w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego

– po jej zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

4. Kwotę, o której mowa w ust. 1, naczelnik urzędu skarbowego przekazuje w ter-minie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe, na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego wskazany w wykazie, o którym mowa w ustawie o działalności po-żytku publicznego. Kwota ta jest pomniejszana o koszty przelewu bankowego.

6. Naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego, jeżeli organizacja ta nie podała lub nie zweryfikowała, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego, numeru rachunku bankowego lub podany numer rachunku bankowego do przekazania 1% z zeznań podatkowych za rok podatkowy zmieniła w okresie od dnia 15 marca do dnia 31 lipca roku następującego po roku podatkowym. Zasada wyrażona w zdaniu pierwszym nie ma zastosowania, jeżeli zmiana numeru rachunku bankowego nastąpiła z przyczyn niezależnych od organizacji.

8

Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. ( w  wersji przed nowelizacją ze stycznia 2014 r.)

9

Art. 27a.

1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi w formie elektronicznej i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z odrębnymi przepisami, może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy.

2. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się organizacje pożytku publicznego:

1) które w terminie zamieściły na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz sprawozdanie finansowe, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2, w roku, za który składane jest zeznanie podatkowe;

2) w stosunku do których nie wpisano do Krajowego Rejestru Sądowego in-formacji o otwarciu likwidacji lub ogłoszeniu upadłości.

3. Wykaz, o którym mowa w ust. 1, w odniesieniu do każdej organizacji pożytku publicznego, na dzień:

1) 15 grudnia roku podatkowego zawiera nazwę i siedzibę oraz numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego,

2) 15 marca roku następującego po roku podatkowym, za który składane jest zeznanie podatkowe – oprócz danych wymienionych w pkt 1, zawiera numer rachunku bankowego właściwy do przekazania 1% podatku z tego zeznania.

4. Minister Sprawiedliwości dostarcza dane, o których mowa w ust. 3 pkt 1.

5. W terminie do dnia 31 grudnia roku podatkowego organizacja pożytku publicznego może ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego złożyć pisemne zastrzeżenia, co do poprawności danych wymienionych w ust. 3 pkt 1.

6. Minister właściwy do spraw finansów publicznych dostarcza dane dotyczące numerów rachunków bankowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, na podstawie informacji zebranych przez naczelników urzędów skarbowych właściwych według siedziby organizacji.

7. W terminie do dnia 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zamieszcza w wykazie, o którym mowa w ust. 1, dostarczone przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych numery rachunków bankowych zgłoszone przez organizacje pożytku publicznego w latach ubiegłych jako właściwe do przekazania 1% po-datku.

8. W przypadku, gdy na dzień 15 stycznia roku następującego po roku podatkowym, wykaz, o którym mowa w ust. 1, nie zawiera numeru rachunku bankowego lub numer ten jest błędny, w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku podatkowym, organizacja pożytku publicznego jest obowiązana w formie pisemnego oświadczenia zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego właściwego według siedziby organizacji o numerze rachunku bankowego właściwym do przekazania 1% podatku.

9. Na dzień 15 lutego roku następującego po roku podatkowym, wykaz, o którym mowa w ust. 1, zawiera numery rachunków bankowych uzupełnione o numery rachunków, o których mowa w ust. 8. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym, organizacje pożytku publicznego mogą naczelni- urzędu skarbowego właściwemu według siedziby organizacji zgłosić pisemne zastrzeżenie co do poprawności numerów rachunków bankowych za-mieszczonych w wykazie na dzień 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

10. Numery rachunków bankowych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie od dnia 15 marca do dnia 31 lipca roku następującego po roku podatkowym, nie podlegają zmianie, chyba że zmiana numeru rachunku nastąpiła z przyczyn nie-zależnych od organizacji pożytku publicznego”.

Więcej z tego działu
Potrzebujesz pomocy w innej formie? Masz konkretne pytanie?
Poniedziałek-piątek 9:00-13:00
Do wypełnienia na stronie
Informatorium_ngo
Komentarze
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy. Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu.