Używasz nowego ngo.pl Widzisz błąd lub chcesz się podzielić z nami swoją opinią? Pisz na adres redakcja@portal.ngo.pl

Zarząd, walne, rada, komisja rewizyjna

Warto dobrze znać obowiązki i kompetencje władz w NGO.

Obowiązki formalne w stowarzyszeniu i fundacji

Obowiązku formalne różnią się w różnych formach prawnych organizacji. Poniżej znajdziesz to, o czym trzeba pamiętać.

Po prostu wybierz, która forma dotyczy Twojej organizacji.

Stowarzyszenie Fundacja

Władze stowarzyszenia

Każde stowarzyszenie musi mieć trzy organy statutowe: walne zebranie, zarząd oraz organ kontroli wewnętrznej (najczęściej nazywany komisją rewizyjną). Wymaga tego ustawa - Prawo o stowarzyszeniach.

Władze stowarzyszenia. Organy i ich kompetencje

Walne zebranie

Walne zebranie członków, to najważniejszy organ stowarzyszenia – najwyższa władza. Walne tworzą wszyscy członkowie stowarzyszenia. Może ono podejmować decyzje we wszystkich sprawach dotyczących organizacji.

Walne zebranie członków stowarzyszenia

Zarząd

Walne zebranie jest najwyższą władzą w stowarzyszeniu. Do podejmowania decyzji w bardziej bieżących, niekiedy codziennych sprawach stowarzyszenia, tworzy się ZARZĄD STOWARZYSZENIA. Na zarządzie – na członkach zarządu – formalnie i zwyczajowo spoczywa większość odpowiedzialności za stowarzyszenie i za to co się w nim dzieje.

Do zarządzania - zarząd stowarzyszenia

Komisja rewizyjna

Stowarzyszenie rejestrowe musi mieć organ kontroli wewnętrznej. To wymóg ustawy – Prawo o stowarzyszeniach. Organ ten najczęściej nazywany jest komisja rewizyjną.

Do kontroli - komisja rewizyjna

Władze w fundacji

Do założenia fundacji konieczny jest fundator, który powołuje ją aktem notarialnym, tworzy z własnych środków fundusz założycielski, ustanawia statut i rejestruje w KRS. Na tym jego rola się kończy. Odpowiedzialność przejmuje organ zarządzający, najczęściej zwany zarządem. Jest to jedyny wymagany przez prawo organ fundacji.

Zarząd i inne władze (organy) fundacji

Zasady działania władz

Od kiedy zaczyna działać nowy zarząd? Czy członkowie władz (np. zarządu, komisji rewizyjnej) mogą pobierać wynagrodzenie za swoje funkcje w tych organach? Czy można ich zatrudniać?

Wybory do władz i zatrudnianie osób będących we władzach

Zatrudnianie i wynagradzanie członków zarządu stowarzyszeń

Prawa pracownicze członka zarządu NGO

Kto może być we władzach NGO

Czy radny, burmistrz, wójt mogą zasiadać we władzach organizacji? Jakie są tego konsekwencje?

Łączenie funkcji publicznych z zasiadaniem we władzach organizacji

Odpowiedzialność

Niewiele osób, podejmując decyzję o zaangażowaniu się w działalność organizacji, zdaje sobie sprawę z odpowiedzialności, jaka wiąże się z objęciem stanowiska członka zarządu lub członka organu kontroli. Tymczasem zasiadanie we władzach to nie tylko możliwość wpływania na losy organizacji, ale także większe obowiązki.

Odpowiedzialność i obowiązki władz (organów) organizacji pozarządowej